วีดีทัศน์

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยเดี่ยว) ตอนที่ 1

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยเดี่ยว) ตอนที่ 2

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยเดี่ยว) ตอนที่ 3

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยกลุ่ม) ตอนที่ 1

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยกลุ่ม) ตอนที่ 2

วีดีทัศน์การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (คุยกลุ่ม) ตอนที่ 3

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

Links

นโยบายและความสำคัญของการพัฒนาความรู้

การบรรยายเรื่อง นโยบายและความสำคัญของการพัฒนาความรู้ เพื่อขับเคลื่อนงานตามพันธกิจหลักของกรมสุขภาพจิต
โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
และผู้บริหารด้านการจัดการความรู้กรมสุขภาพจิต

จากการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพหลักของประเทศ เพื่อให้การจัดบริการสุขภาพสามารถเข้าถึง ประชาชนได้มากที่สุด จึงเกิดการปรับกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น มีเขตสุขภาพ มีการจัดกลุ่มระบบบริการเป็นสาขาที่จำเป็นต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟู จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ สาขาสำคัญ โดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชเป็นหนึ่งในสิบสองสาขาสำคัญนั้น

===: อ่านต่อ...

สินทรัพย์ KM

หน่วยงานส่วนกลาง โรงพยาบาล/สถาบัน ศูนย์สุขภาพจิต

  เอกสารการประชุมงานตลาดนัดเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสู่สุขภาพจิตดี ปี 2555 ห้องย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต... (2082)  
  เอกสารการประชุมงานตลาดนัดเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสู่สุขภาพจิตดี ปี 2555 ห้องย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบดูแลปัญหาสุขภาพจิตจากการติดสุราและสารเสพติด 3... (1915)  
  เอกสารการประชุมงานตลาดนัดเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสู่สุขภาพจิตดี ปี 2555 ห้องย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบดูแลปัญหาสุขภาพจิตจากการติดสุราและสารเสพติด... (1864)  
  เอกสารการประชุมงานตลาดนัดเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสู่สุขภาพจิตดี ปี 2555 ห้องย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบดูแลปัญหาสุขภาพจิตจากการติดสุราและสารเสพติด 1... (2003)  
  เอกสารการประชุมงานตลาดนัดเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีสู่สุขภาพจิตดี ปี 2555 ห้องย่อยที่ 3 การพัฒนาระบบงาน MCATT 2... (1958)  

มุมแบ่งปันความรู้

    สรุปบทเรียน Psychosocial care... (834)   
    สรุปบทเรียน เพศศึกษารอบด้าน... (765)   

Loading the player...

นโยบายและทิศทางการเสริมสร้างกรมสุขภาพจิต
สู่การเป็นองค์กรแห่งเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี
โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต

[ คลิกที่นี่เพื่อ Download วีดีโอ ]

© 2008 Knowledge Management. All Rights Reserved.
กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี ประสานงาน เกี่ยวกับเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี dmhkm@dmh.go.th 54,352 Visitor Since June 6, 2011
เกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรีการประเมินเกมยิงปลาพร้อมสูตร|เกมยิงปลาฟรี DMH's KM (หน่วยนับ : ครั้ง)